Hizmetlerimiz

ÇARAL OSGB

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

(6631 4. Madde) İşyeri hekimi görevlendirmediği tespit edilen işletmelere, işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak aylık 7738 TL ila 23.214 TL arasında idari para cezası uygulanabilmektedir.

MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

 ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

İşyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü, tehlikeli ve çok tehlikeli tüm işyerlerinde hali hazırda zorunlu olduğu gibi, Az tehlikeli ve 50 ‘den az çalışanı bulunan işyerlerinde 01.07.2020 tarihinde zorunluluk kazanacaktır.

 Sağlık Raporu

6331 sayılı yasanın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre işverenler, işçilerin,

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alarak işe başlayabilir. 6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan (OSGB)Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Çaral OSGB olarak Bursa Nilüfer’deki merkezimizde işe giriş ve periyodik muayene raporu işyeri hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

İşyeri Hekimi Görev Tanımı

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

• Çaral OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri Hekim’inin yıllık çalışma planı hazırlanması.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 6. Maddede 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 gereğince;
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.” Şeklinde belirtilmiştir. İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, tehlikeli ve çok tehlikeli tüm işyerlerinde hali hazırda zorunlu olduğu gibi, Az tehlikeli ve 50 ‘den az çalışanı bulunan işyerlerinde 01.07.2020 tarihinde zorunluluk kazanacaktır Çaral Ortak sağlık güvenlik birimi olarak temel prensibimiz olan “sıfır kaza” felsefesini benimsemiş, konusunda yetkin ve tecrübeli İş güvenliği uzmanlarımız; güncel kanun ve yönetmelikler ışığında işletmenizin yasal gerekliliklerini tespit ederken, işletmenizde güvenlik kültürünün oluşması ve olası iş kazalarının önüne geçilmesini hedefler. Unutmayın, bakmak değil, Görmek önemlidir …

6331 sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ nın, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’’ ne göre tüm iş yerleri risk analizini yapmak/yaptırmak zorundadır. Ayrıca, acil eylem planı ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri de yasa gereği yapılması zorunlu diğer konulardır.

Yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir.

Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında,
 • Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında,
 • İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde,
 • Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
 • İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda,
 • İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda.

Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri oluşturmak, hem şirket sahibine hem de çalışanlara güven ve moral motivasyon aşılayacak, kurumsallaşmanıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca bu sektörde çalışmış deneyimli ekibimiz size katkı sunmaya hazırdır.

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Ayrıca:

 • Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,
 • Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,
 • Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.

İş yerinizin acil durumlara karşı hazır olması can ve mal kaybını en aza indirecektir.
İş yerinizi acil durumlara karşı hazır hale getirmeyi deneyimli ekibimize bırakın, RİSKİNİZİ BİZ YÖNETELİM…

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.

 • Programların hazırlanması ve uygulanması,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
 • Çalışanların bu programlara katılması,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.
 • İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
  • Genel konular
   • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
   • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
   • İşyeri temizliği ve düzeni,
   • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  • Sağlık konuları
   • Meslek hastalıklarının sebepleri,
   • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
   • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
   • İlkyardım
   • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
  • Teknik konular
   • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
   • Elle kaldırma ve taşıma,
   • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
   • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
   • Ekranlı araçlarla çalışma,
   • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
   • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
   • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
   • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
   • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
   • Tahliye ve kurtarma
  • Diğer konular (Çalışanın yaptığı işe özgü eğitimler)
 • Güncellenen İdari Yaptırımlar listesine göre, söz konusu eğitimlerin bulunmamasının karşılığı çalışan başına 626 TL dir. Bu yaptırımla karşı karşıya kalmamanız ve Çalışanlarınız arasında İş güvenliği kültürü oluşması adına, Çaral Osgb olarak tüm bu yükümlülükleri yerine getiriyor, uzman kadromuzla çalışanlarınızın İsg eğitimlerini gerçekleştiriyoruz.

ÇARAL OSGB olarak  işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir. Yapılmış olan tarama  ve raporlamalar dan sonra talep etmeniz durumunda çalışanlarınızın işe giriş ve yıllık periyodik sağlık muayene raporları ÇARAL OSGB bünyesinde yer alan iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporları verebilmekteyiz.

Kişinin herhangi bir iş başvurusunun olumlu sonuçlanması akabinde zorunlu olarak işe giriş veya periyodik muayeneleri aşamalarından mutlaka geçmesi gerekmektedir. Özellikle de ağır ve tehlikeli işleri kaldırabilecek kapasitede olup olmadıklarını hesaplama konusunda bir hayli etkili bir aşama olarak gösterilen bu muayene, yaş sınırı gözetmeksizin her işçi adayının mutlaka geçmesi gereken bir kontroldür. Bu noktada da bünye ve bedenen çalışacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık raporu her sene yenilerek uygun bir şekilde hazırlanmak zorundadır. Gerek işverenin yasal sorumlulukları, gerek ise çalışanların kendi can güvenliği ile genel beden sağlığı açısından oldukça gerekli olan işe giriş veya periyodik muayeneleri çalışılacak olan mevcut işyerinde ki risk analizi sonucunda belirlenen olası riskleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi şarttır. Bu noktada da;
İş Sağlığı Taraması
İş Sağlığı Zorunluluğu
gibi iki ana başlığında her daim göz önünde bulundurulması zorunludur. İşe giriş veya periyodik muayeneleri kapsamında sunulan dosyaya kimlik bilgileri ilgili kişiler tarafından zorunlu olarak doldurulmalıdır. Örneğe uygun bir şekilde doldurulacak olan bu rapor işçi ile birlikte iş hekimine gelecektir. İş yeri hekimi ise, öz geçmiş, soy geçmiş ve anamnezden sonra da direkt olarak fiziki muayene aşamalarına geçiş yapacaktır. Bu aşamalarında birkaç küçük muayeneden ziyade oldukça geniş kapsamlı bir seçenekle gerçekleştirilmesi zorunluluktur. Bu zorundalık dahilinde de;

 •     Yüksek yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
 •     Tozlu yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
 •     Gürültülü yerlerde çalıştırılacak olan işçiler
 •     Solventlerle çalıştırılacak olan işçiler

gibi kategorilere ayrılarak işe giriş ve periyodik muayeneleri gerçekleştirilmek zorundadır. Belirli dönem aralıklarıyla sürekli olarak gerçekleştirilmesi gereken bu muayeneler sayesinde de, olası bir iş kazası ya da işçi ölümlerinin önüne geçebilme olasılıkları sağlanmış olacaktır. Bunun için de güvenilir ve kendi alanında uzmanlaşmış bir iş hekimi ile çalışılması gerekmektedir. Tüm bu hususların eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi dahilinde de, iş yerinde ki can sıkıntısına sebebiyet verecek her türlü olayın önüne rahatlıkla geçilebilecektir. He daim de kaliteli bir iş akıcılığı için, işçi sağlık kontrolleri ön planda tutulmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimleri erişim kolay olduğu her türlü yüksekte çalışma faaliyetinin güvenli yapılması amacıyla verilen eğitimlerdir. Çatı, iskele, cephe asansörü, telekomünikasyon, temizlik, bakım-onarım personeli, şantiyeler ve fabrikalarda yüksekte çalışan personeli hedefleyen eğitimlerimiz çalışma sahasına ve yapılan işe uygun olarak hazırlanmaktadır.

Yüksekte yapılan her türlü işin yapısına uygun olarak gerek firma sahasında gerekse Yüksek İşler eğitim sahasında yapılan eğitimlerimizde personelin Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) tanıması, iş tanımına göre gerekli ve yeterli malzemeyi kullanması, basit KKD kontrollerinin yapılması yanında 6331 Sayılı İSG Kanunu, yüksekte çalışma yöntemleri, acil tahliye ve kurtarma gibi bir çok konuda eğitilmektedir.

Yangın, işletmenizde karşılaşabileceğiniz en tehlikeli ve zararlı olaylardan birisidir. Her an her şekilde karşınıza çıkabilecek yangın olayının, geçmişte de büyük zarar ve felaketle sonuçlanmış onlarca örneğine rastlamak mümkündür. İşletmenizde  bu ve benzeri durumlara hazırlıklı olmanız amacıyla, Sertifikalı yangın eğitimleri ile Çaral Osgb çözüm ortağınız olacaktır.

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Çaral Osgb uzmanları tarafından aşağıdaki faaliyetler izlenerek patlamadan korunma dokümanınız hazırlanacaktır.

 • Patlamadan korunma amaçlı Risk değerlendirmesinin yapılması
 • Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerim tespit edilmesi.
 • Bölümlerde kullanılan kimyasalların ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespit edilmesi.
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
 • Yanıcı kimyasalların hesaplamalarının ilgili standarda uygun yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının tayin edilmesi ve patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
 • Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği doğrultusunda, İşletmenizde bulunan periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarınız, yetkin ve uzman mühendis kadromuz tarafından yerinde titizlikle incelenerek, sizlere gerekli raporlamalar gerçekleştirilir. Böylece ekipman kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmeniz amaçlanır.

Yönetmelik kapsamında periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarının isimlerini aşağıda bulabilirsiniz

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse

3Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu asetilen tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manifoldlu tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Basınçlı hava tankları(2), (3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde. TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl(5) API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(5),(6) Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yangın Söndürme cihazı TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır

PROFESYONEL HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN

Bize ulaşmak için iletişime geçin